The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา ฉบับปรับให้เป็นเอกภาพ ปรับปรุงครั้งที่สอง ภาษาไทย

คำแนะนำ

จาก Demopædia

ไปยัง: คำนำสู่ดีโมพีเดีย | คำแนะนำการใช้ | ดาวน์โหลด
บทที่: อารัมภบท | 1. แนวคิดทั่วไป | 2. การจัดการและการประมวลผลสถิติประชากร | 3. การกระจายตัวและการจำแนกของประชากร | 4. ภาวะการตายและการเจ็บป่วย | 5. ภาวะสมรส | 6. ภาวะเจริญพันธุ์ | 7. การเพิ่มประชากรและการทดแทน | 8. การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ | 9. มุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรศาสตร์
หน้าที่: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


การใช้พจนานุกรม

พจนานุกรมแต่ละภาษาเริ่มต้นด้วยตอนที่ 10 (แนวคิดทั่วไป) ซึ่งย่อหน้าในตอนนี้มีการให้หมายเลขที่เริ่มจาก 101 นั่นก็คือมีการให้รหัสตัวเลข 2 หลักกับตอนที่ และเพิ่มรหัสหลักที่ 3 สำหรับลำดับของย่อหน้า โดยปรกติแล้วพจนานุกรมจะมีจำนวนย่อหน้าอยู่ระหว่าง 5 ถึง 9 ย่อหน้าต่อหนึ่งตอน ตามวิธีการของวิกิ แต่ละตอนของพจนานุกรมจะแสดงเป็นหนึ่งหน้าอินเทอร์เน็ต

แต่ละย่อหน้าอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดทางประชากรศาสตร์โดยมีการใช้ศัพท์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ คำซึ่งเป็นตัวเข้ม ประกอบขึ้นเป็นคำศัพท์หลักที่แสดงอยู่ในพจนานุกรมและจะแทนด้วยคำ TextTerm ในรูปแบบของวิกิ คำ TextTerm แต่ละคำมีวิธีการระบุคำเป็นรหัสตัวเลขซึ่งจะตรงกับเชิงอรรถของคำนั้น การระบุคำ TextTerm สามารถบอกตำแหน่งของคำได้ เช่น 101-1 หมายถึงคำศัพท์ ‘วิชาประชากรศาสตร์’ (demography) ที่อยู่ในตอนที่ 10 ย่อหน้าที่ 1 และเป็นคำที่ 1 นั่นเอง วิธีการใช้รหัสเป็นตัวเลขเช่นนี้ช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อเวลาเชื่อมโยงคำในภาษาต่างๆ สำหรับเชิงอรรถของบางคำ มีไว้เพื่ออธิบายเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นต่อคำศัพท์เฉพาะนั้นๆ

เมื่อแสดงตอนใดตอนหนึ่ง (ในรูปแบบหน้าในอินเทอร์เน็ตจะมีตัวเลขอยู่ที่ส่วนบน) แถบนำทางจะแสดงการเชื่อมโยงไปยังบทที่และตอนที่ของพจนานุกรม ตัวเชื่อมแสดงอยู่ในรูปแบบของหัวเรื่องสำหรับบทที่ และรหัสตัวเลข 2 ตัวสำหรับตอนที่ (ต้องนำเคอร์เซอร์ไปชี้ที่ตำแหน่งตัวเชื่อมจึงจะสามารถสังเกตเห็น) และหากว่าตอนที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขเดียวกันก็หมายถึงตอนที่เหล่านั้นประกอบอยู่ในบทเดียวกัน พจนานุกรมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 นี้มีทั้งหมด 9 บท

เหนือและใต้แถบนำทางแสดงการเชื่อมโยงไปยังบทและตอนต่างๆ นอกจากนั้นยังมีแถบนำทางเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงไปยังพจนานุกรมในภาษาอื่น ขอให้สังเกตว่า บางภาษาที่มีพจนานุกรมฉบับพิมพ์ทั้งสองครั้ง จะมีความแตกต่างกันของการเชื่อมโยงระหว่างพจนานุกรมฉบับพิมพ์ครั้งแรกและฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง

การเข้าถึงการแปลของศัพท์แต่ละคำ

ในการเข้าถึงการแปลของ TextTerm ให้คลิกคำศัพท์ที่ต้องการเพื่อให้แสดงในหนึ่งหน้าของย่อหน้านั้น ที่เหนือย่อหน้าจะมีกล่องข้อความ “คำแปล” ในกล่องข้อความนั้น คลิกที่ปุ่ม “แสดง” ก็จะมีตารางคำแปลของคำศัพท์นั้นของทุกภาษา และเมื่อคลิกชื่อภาษาในตาราง ตัวเชื่อมโยงก็จะพากลับไปที่ย่อหน้าที่บรรจุคำศัพท์ในภาษาที่เลือกนั้น

การฟังวิธีออกเสียงของศัพท์แต่ละคำ

ข้างใต้ของแต่ละย่อหน้า จะมีการแสดงกล่องเชื่อมโยงไปยังไฟล์เสียงที่สามารถแสดงการออกเสียงที่ถูกต้องของคำศัพท์แต่ละคำที่แสดงอยู่ในย่อหน้านั้น เพียงคลิกไปยังกล่องเชื่อมโยงเหล่านี้ก็สามารถฟังการออกเสียงคำศัพท์นั้นได้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้การเตรียมไฟล์เสียงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งตัวเชื่อมที่แสดงจะเป็นสีแดง

การเข้าถึงพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษาโดยตรงผ่านทาง URL

การเข้าถึงตามเลขย่อหน้าของฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง ...

ในการเข้าถึงย่อหน้าตามหมายเลข เช่น ย่อหน้า 632 ในฉบับปรับปรุงครั้งที่สองภาษาอาราบิค (ar-ii) สามารถพิมพ์ที่อยู่บนเว็บ (ยูอาร์แอล: URL) โดยระบุหมายเลขของตอน (หน้า) ว่าตำแหน่งของย่อหน้านั้นคือ 63 (นั่นคือ รหัสเลข 2 ตำแหน่งแรกของหมายเลขย่อหน้า) ดังนั้นที่อยู่ตามรูปแบบวิกิจึงเป็น http://ar-ii.demopaedia.org/wiki/63

... และของฉบับปรับปรุงครั้งแรก ...

ในการเข้าถึงย่อหน้าในฉบับปรับปรุงครั้งแรก เพียงแต่เปลี่ยนที่อยู่บนเว็บ จาก ii ที่ต่อตามหลังรหัสประเทศ มาเป็น i เท่านั้น ตามตัวอย่างข้างบน ที่อยู่ตามรูปแบบวิกิจึงเป็น http://ar-i.demopaedia/wiki/63 มีข้อสังเกตว่า หลายๆ ตอนของฉบับพิมพ์ครั้งแรกและครั้งที่สอง ใช้หมายเลขที่เหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่กับทั้งหมด

... รหัสตัวอักษร 2 ตัว สำหรับแต่ละภาษา

รายการรหัสประเทศ (รหัส 2 ตัว) (ISO 639) เป็นดังนี้

รหัสประเทศ

รหัส ภาษา
ar อะราบิค (Arabic)
cs เช็ค (Czech)
de เยอรมัน (German)
en อังกฤษ (English)
es สเปน (Spanish)
et เอสโทเนีย (Estonian)
it อิตาเลียน (Italian)
ja ญี่ปุ่น (Japanese)
fi ฟินนิช (Finnish)
fr ฝรั่งเศส (French)
pl โปลิช (Polish)
pt โปรตุกิส (Portuguese)
ru รัสเซีย (Russian)
sv สวีดิช (Swedish)
zh จีน (Chinese)

การเข้าถึงโดยตรงไปยังศัพท์หรือคำอธิบาย

ความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึง TextTerm โดยตรง ตัวอย่างเช่น คำศัพท์ “age-specific fertility rates” (อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ) ในพจนานุกรมฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ภาษาอังกฤษ (en-ii) เราสามารถเข้าถึงผ่านการพิมพ์ที่อยู่บนเว็บโดยตรง คือ http://en-ii.demopaedia.org/wiki/Age-specific fertility rates ขอให้สังเกตว่าช่องว่างภายใน TextTerm ตามที่อยู่บนเว็บที่พิมพ์นั้นจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย “_” ให้โดยอัตโนมัติ และถ้าเป็นคำที่มีเครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง หรือลักษณะไม่ใช่ละติน ก็เพียงแต่พิมพ์โดยตรงในที่อยู่บนเว็บ คำเหล่านั้นก็จะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติไปตามค่ารหัสยูนิโค้ต


ไปยัง: คำนำสู่ดีโมพีเดีย | คำแนะนำการใช้ | ดาวน์โหลด
บทที่: อารัมภบท | 1. แนวคิดทั่วไป | 2. การจัดการและการประมวลผลสถิติประชากร | 3. การกระจายตัวและการจำแนกของประชากร | 4. ภาวะการตายและการเจ็บป่วย | 5. ภาวะสมรส | 6. ภาวะเจริญพันธุ์ | 7. การเพิ่มประชากรและการทดแทน | 8. การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ | 9. มุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรศาสตร์
หน้าที่: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93