The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา ฉบับปรับให้เป็นเอกภาพ ปรับปรุงครั้งที่สอง ภาษาไทย

12

จาก Demopædia


ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ : ผู้สนับสนุนทั้งหลายของดีโมพีเดียไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับความหมายของศัพท์ต่างๆ ที่อยู่ในพจนานุกรมฉบับปรังปรุงนี้

พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาพ ฉบับปรับให้เป็นเอกภาพ ปรับปรุงครั้งที่สอง ยังอยู่่ระหว่างการดำเนินงาน หากต้องการเสนอข้อคิดเห็นใดๆ กรุณาใช้พื้นที่อภิปราย


ไปยัง: คำนำสู่ดีโมพีเดีย | คำแนะนำการใช้ | ดาวน์โหลด
บทที่: อารัมภบท | 1. แนวคิดทั่วไป | 2. การจัดการและการประมวลผลสถิติประชากร | 3. การกระจายตัวและการจำแนกของประชากร | 4. ภาวะการตายและการเจ็บป่วย | 5. ภาวะสมรส | 6. ภาวะเจริญพันธุ์ | 7. การเพิ่มประชากรและการทดแทน | 8. การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ | 9. มุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรศาสตร์
หน้าที่: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


120

ที่อยู่อาศัย1 หน่วยที่อยู่อาศัย1 หรือ สถานที่อยู่อาศัย1 เป็นศัพท์ทางสถิติ หมายถึงบ้านเรือนที่อยู่ซึ่งเหมาะสำหรับการครอบครองของหนึ่งครัวเรือน (110-3) ขนาดของที่อยู่อาศัยวัดได้โดยจำนวนของ ห้อง2 หรือโดย พื้นที่ผิว3 ขนาดของความแออัด4 เป็นสัดส่วนผกผันระหว่างขนาดของที่อยู่อาศัยกับจำนวนของผู้อยู่อาศัย มาตรฐานความแออัดใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่าง ที่อยู่อาศัยที่แออัดเกินไป5 และ ที่อยู่อาศัยที่มีคนอยู่ไม่เพียงพอ6 ที่อยู่อาศัยที่ไม่มีคนอยู่7 เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ได้ใช้สำหรับการอยู่อาศัยไม่ว่าจะอย่างถาวรหรือเป็นการชั่วคราว

  • 1. ที่อยู่อาศัยอาจประกอบด้วยบ้านส่วนบุคคล หรือส่วนของบ้านนั้น หรือแฟลต หรืออพาร์ทเม้นท์ซึ่งรวมเป็นส่วนของกลุ่มของแฟลต หรือบ้านเช่า ในสหรัฐอเมริกา แยกความแตกต่างระหว่างโครงสร้างครัวเรือนหนึ่งกับโครงสร้างหลายครัวเรือน และคนทั้งหมดที่ไม่เป็นสมาชิกของครัวเรือนจะถือว่าอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยกลุ่ม มีรายงานสถิติของบ้านจำแนกตามจำนวนชั้น ขอให้สังเกตว่าในยุโรปชั้นพื้นดินโดยทั่วไปไม่นับอยู่ในจำนวนชั้น ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาเรียกชั้นพื้นดินว่าชั้นที่หนึ่ง
  • 2. ไม่มีกฎทั่วไปว่าจะนับรวมครัวไว้ในจำนวนห้องหรือไม่

121

ผู้เข้าไปอยู่ในที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งอาจเป็น เจ้าของ1 หรือเป็น ผู้เช่า2 ซึ่งเช่าที่อยู่อาศัยนั้นจากเจ้าของ ซึ่งจะเรียกว่าเป็น เจ้าของที่ดิน1 ผู้เช่าซึ่งเช่าที่อยู่อาศัยให้กับผู้เช่าช่วงเรียกว่า ผู้เช่าหลัก5 ผู้เช่าช่วง3 คือคนที่เช่าต่อจากผู้เช่า บุคคลที่เข้าไปครอบครองที่อยู่อาศัยโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายเรียกว่า ผู้บุกรุก4

  • 2. ที่อยู่อาศัยหรืออพาร์ทเมนท์อาจให้ค่าเช่าโดยมีหรือไม่มีเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจะเรียกว่าที่อยู่อาศัยพร้อมเฟอร์นิเจอร์ หรือที่อยู่อาศัยไม่มีเฟอร์นิเจอร์

* * *

ไปยัง: คำนำสู่ดีโมพีเดีย | คำแนะนำการใช้ | ดาวน์โหลด
บทที่: อารัมภบท | 1. แนวคิดทั่วไป | 2. การจัดการและการประมวลผลสถิติประชากร | 3. การกระจายตัวและการจำแนกของประชากร | 4. ภาวะการตายและการเจ็บป่วย | 5. ภาวะสมรส | 6. ภาวะเจริญพันธุ์ | 7. การเพิ่มประชากรและการทดแทน | 8. การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ | 9. มุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรศาสตร์
หน้าที่: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

ดึงข้อมูลจาก "http://th-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=12&oldid=634"