The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา ฉบับปรับให้เป็นเอกภาพ ปรับปรุงครั้งที่สอง ภาษาไทย

51

จาก Demopædia


ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ : ผู้สนับสนุนทั้งหลายของดีโมพีเดียไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับความหมายของศัพท์ต่างๆ ที่อยู่ในพจนานุกรมฉบับปรังปรุงนี้

พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาพ ฉบับปรับให้เป็นเอกภาพ ปรับปรุงครั้งที่สอง ยังอยู่่ระหว่างการดำเนินงาน หากต้องการเสนอข้อคิดเห็นใดๆ กรุณาใช้พื้นที่อภิปราย


ไปยัง: คำนำสู่ดีโมพีเดีย | คำแนะนำการใช้ | ดาวน์โหลด
บทที่: อารัมภบท | 1. แนวคิดทั่วไป | 2. การจัดการและการประมวลผลสถิติประชากร | 3. การกระจายตัวและการจำแนกของประชากร | 4. ภาวะการตายและการเจ็บป่วย | 5. ภาวะสมรส | 6. ภาวะเจริญพันธุ์ | 7. การเพิ่มประชากรและการทดแทน | 8. การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ | 9. มุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรศาสตร์
หน้าที่: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


510

เมื่อปิดฉาก ชีวิตแต่งงาน1หรือ ชีวิตการอยู่เป็นคู่เยี่ยงสามีภรรยา1 การสิ้นสุดการอยู่เป็นคู่2เกิดขึ้นพร้อมกันกับ การสูญสลายของการแต่งงาน3 กล่าวคือการแตกสลายของข้อผูกมัดทางกฎหมายอันเป็นผลมาจากสถานะของคู่ครอง รวมทั้งอุปสรรคทางกฎหมายในการแต่งงานใหม่ก็จะถูกถอนออกไป ถ้าการแต่งงานสูญสิ้นลงด้วยการตาย คู่ครองที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นผู้ชายจะเรียกว่า พ่อม่าย4 และที่เป็นผู้หญิงเรียก แม่ม่าย5 ผู้เป็นม่าย6 มีชีวิตอยู่ในสภาพของ สถานภาพม่าย7

511

เมื่อ การหย่า1ได้รับการยอมรับโดยกฎหมาย การสูญสลายของการแต่งงาน (510-3) อาจเกิดขึ้นโดยมี คำสั่งการหย่า2ให้แก่คู่ครองคนหนึ่ง ในบางประเทศคู่ครองฝ่ายหนึ่งอาจถูก บอกปัด3โดยอีกฝ่ายหนึ่ง บุคคลที่การแต่งงานสูญสลายลงด้วยการหย่าเรียกว่า ผู้หย่าแล้ว4 คำในภาษาฝรั่งเศสว่า ผู้หญิงที่หย่าแล้ว6 (divorcée) หรือ ผู้ชายที่หย่าแล้ว5 (divorcé) บางครั้งใช้ในภาษาอังกฤษ แม้ว่าคำสำหรับคนหย่าแล้วเพศชายจะไม่มีการใช้กันมากนัก

512

ในบางประเทศ หลักการของ การแต่งงานที่สูญสลายไม่ได้1จะได้รับการสนับสนุนด้วยกฎหมายหรือประเพณี และการหย่า (511-1)จะไม่อนุญาตให้ทำได้ มีเพียงการตายของคู่ครอง (501-5) ฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่จะนำไปสู่การสูญสลายของการแต่งงาน (510-3) อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายใดๆ การขาดความลงรอยกันอาจนำไปสู่ การแยกกัน2ของคู่ครอง ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ การแยกกันตามพฤตินัย3ไม่ว่าจะโดยความยินยอมพร้อมใจกับของทั้งคู่ หรือโดย การทิ้งร้าง4ฝ่ายหนึ่งโดยอีกฝ่ายหนึ่ง หรืออาจอยู่ในรูปของ การแยกกันทางกฎหมาย5 หรือ การแยกกันตามการตัดสิน5 การแยกกันตามการตัดสินลบล้างทั้งคู่จากข้อผูกมัดต่างๆ รวมทั้งหน้าที่ของการมีชีวิตอยู่ด้วยกัน หรือการอยู่กินด้วยกัน แต่ไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปผูกมัดกับการแต่งงานใหม่ บุคคลซึ่งการแต่งงานของเขาได้สูญสลายลงแล้วด้วยการแยกเรียกว่า ผู้แยกกันอยู่6 การแต่งงานซึ่งคู่ครองไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกต่อไปแต่ไม่ได้แยกกันทางกฎหมายอาจเรียกว่า การแต่งงานที่แตกสลาย7

513

คำสั่งถอนสมรส1 หรือ การเพิกถอนการแต่งงาน1คือคำประกาศของศาลว่าถึงแม้จะมีพิธีการแต่งงานแล้ว แต่ก็ไม่มี การแต่งงานที่ถูกต้อง2 คำว่า การแต่งงานที่สูญสลายไป3มักเป็นที่เข้าใจกันว่ารวมกรณีการเพิกถอนและการแยกของคู่ตามกฎหมาย แม้ว่าในทางกฎหมายแล้วการแต่งงานนั้นจะยังไม่สูญสลายไปก็ตาม ศัพท์คำว่าการสิ้นสุดการอยู่เป็นคู่ (510-2) เหมาะสมมากกว่าคำว่าการสูญสลาย และอาจหมายถึงการอยู่เป็นคู่มากกว่าการแต่งงาน

514

จากมุมมองทางกฎหมาย บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหรือประเพณีวางไว้ให้แต่งงานได้ เป็นผู้ที่ สามารถแต่งงานได้1 และ ประชากรที่สามารถแต่งงานได้2ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นนั้น ประชากรที่ไม่สามารถแต่งงานได้3ประกอบด้วยบุคคลที่ไม่มีอิสระที่จะแต่งงานได้ไม่ว่าจะโดยกฎหมายหรือประเพณี ตลาดการแต่งงาน4 วงรอบที่สามารถแต่งงานได้5 หรือ กลุ่มของบุคคล5ที่ การเลือกคู่6จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดการแต่งงานไม่รวมบุคคลที่สามารถแต่งงานได้ทั้งหมด ผู้เสนอตัวที่จะแต่งงาน7รวมคนที่ถูกตัดออกไปจากตลาดการแต่งงานอย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพอนามัยหรือสถานการณ์อื่นๆ คนที่เป็นม่ายหรือหย่าแล้วอาจแต่งงานใหม่ได้ ดังนั้น จึงมีการแยกความแตกต่างระหว่าง การแต่งงานครั้งแรก8กับการแต่งงานลำดับต่อๆ ไป หรือ การแต่งงานใหม่9 เพราะ ลำดับของการแต่งงาน10อาจแตกต่างระหว่างคู่ครองทั้งสองคน ศัพท์คำว่า "การแต่งงานครั้งแคก" จึงไม่ชัดเจนนอกเสียจากว่าได้ระบุลงไปว่าหมายถึงเจ้าบ่าว (501-6*) หรือเจ้าสาว (501-7*) หรือทั้งสองฝ่าย หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นว่าหมายถึงการแต่งงานระหว่างชายโสด (515-3) กับหญิงโสด (515-4)

515

ประชากรอาจแบ่งเป็นกลุ่มแตกต่างกันตาม สถานภาพการเป็นสามีภรรยา1 สถานภาพสมรส1 หรือ เงื่อนไขการสมรส1 คน โสด2ประกอบด้วย ชายโสด3 และ หญิงโสด4 คือบุคคลที่ไม่เคยแต่งงาน บางครั้งเรียกว่าเป็นกลุ่ม ไม่เคยแต่งงาน2 กลุ่มของ คนแต่งงานแล้ว5 ผู้ชายแต่งงานแล้ว6 และ ผู้หญิงแต่งงานแล้ว7ประกอบด้วยคนที่แต่งงานแล้วและการแต่งงานยังไม่สูญสลายไป (513-3) ทุกคนยกเว้นคนโสดคือ บุคคลเคยแต่งงาน8

* * *

ไปยัง: คำนำสู่ดีโมพีเดีย | คำแนะนำการใช้ | ดาวน์โหลด
บทที่: อารัมภบท | 1. แนวคิดทั่วไป | 2. การจัดการและการประมวลผลสถิติประชากร | 3. การกระจายตัวและการจำแนกของประชากร | 4. ภาวะการตายและการเจ็บป่วย | 5. ภาวะสมรส | 6. ภาวะเจริญพันธุ์ | 7. การเพิ่มประชากรและการทดแทน | 8. การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ | 9. มุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรศาสตร์
หน้าที่: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

ดึงข้อมูลจาก "http://th-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=51&oldid=719"